เปิดเวบเมื่อ 13/12/2555
ปรับปรุงเวบเมื่อ 17/03/2560
ผู้ชมทั้งหมด UA-37482456-2
สินค้าทั้งหมด 17บทความ
หลักปฏิบัติและมารยาทในการเรียกขาน และการติดต่อสื่อสาร (อ่าน 1719/ตอบ 0)

หลักปฏิบัติและมารยาทในการเรียกขาน และการติดต่อสื่อสาร
มารยาทนักวิทยุสมัครเล่น

 • 1. ฟังก่อนเสมอ
 • 2.ก่อนเรียกขานต้องถามก่อนว่าความถี่นี้ว่างหรือไม่ โดยถามออกไปลอย ๆ ว่า QRL ? ในระบบ CW และThe frequency in use please ในระบบ SSB
 • 3.ไม่เรียกขานสถานีใด ๆ ที่กำลังทำงานอยู่ ต้องรอจนกว่าสถานีนั้นจบการติดต่อ และส่งสัญญาณ SK แล้วเท่านั้น
 • 4. อย่าตอบสถานีใด ๆ ที่เรียก CQ เฉพาะเขต ซึ่งไม่ใช่เขตของตน เช่น CQ EU (เรียกเฉพาะยุโรป) สถานีที่จะตอบคือ สถานีในทวีปยุโรป เท่านั้น
 • 5. รายงานผลการรับสัญญาณในระบบ RST ตามความเป็นจริง
 • 6.ต้องแจ้งให้สถานีอื่นทราบทุกครั้งที่เรียกขาน ในกรณีที่ท่านจะส่งอีกความถี่หนึ่งและรับอีกความถี่หนึ่ง (Split Frequency) เช่น CQ DX CQ DX CQ DX DE HS8JYX UP 15 AR K หรือ CQ DX CQ DX CQ DX HS8JYX QSX 10 AR K หมายความว่า สถานี HS8JYX จะรับ ฟังที่ความถี่สูงกว่า ความถี่เรียก 15 KHz หรือ 10 KHz
 • 7. หลีกเลียงการตอบสถานีใด ๆ ที่ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ ทั้งในและระหว่างประเทศ หรือไม่มีมารยาท อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • 8. ต้องมีความรับผิดชอบต่อการลง LOG BOOK และการส่ง QSL CARD ให้เป็นไปตามความจริง
 • 9. ต้องไม่ตอบรับสถานีใด หลังจากท่านได้เปิดการติดต่อกับสถานีอื่นแล้ว และต้องละเว้นการการตอบแก่สถานีซึ่งแสดงตนว่า สถานีของเขา จะได้รับการเรียกขานในรอบต่อไป

จรรยาบรรณของนักวิทยุสมัครเล่น

จรรยาบรรณของนักวิทยุหมายถึง หลักจริยธรรมของนักวิทยุสมัครเล่น ซึ่งได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักแห่งการประพฤติและปฏิบัติ ของนักวิทยุ เพื่อจุดมุ่งหมายแห่งความสามัคคี และความเรียบร้อยในสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ จรรยาบรรณของนักวิทยุสมัครเล่น ที่จะนำเสนอนี้ Paul M. Segal, W9EEA, in 1928 (พ.ศ.2471) และได้รับเกียรติจากARRL ให้ถือเป็นหลักปฏิบัติและตีพิมพ์อยู่หน้าแรกของหนังสือ Radio Amateur Handbook ทุกฉบับติดต่อกันมานานจนถึงปัจจุบัน มีใจความโดยสรุป เพื่อประยุกต์ใช้กับนักวิทยุสมัครเล่นไทย ดังนี้

 • 1. พึงละเว้นการเล่นวิทยุที่ก่อให้เกิดความรำคาญใจแก่ผู้อื่น
 • 2. พึงให้การส่งเสริมและสนับสนุนแก่นักวิทยุสมัครเล่นอื่น ๆ ตลอดจนสถานีของชมรม สมาคมในท้องที่ และสมาคมที่เป็นตัวแทนของประเทศ
 • 3. พึงศึกษา หาความรู้ เพื่อพัฒนาสถานีของตนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • 4. พึงทำงานให้ช้าลงเมื่อได้รับการร้องขอ ให้คำแนะนำด้วยความเป็นมิตร แก่ผู้เข้าสู่วงการใหม่ ด้วยความเมตากรุณา และพร้อมจะให้ความร่วมมือ แก่ผู้สนใจอื่น ๆ ด้วยความเต็มใจ
 • 5. พึงละเว้น การเล่นวิทยุที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว การงาน โรงเรียน หรือชุมชน
 • 6. พร้อมเสมอที่จะใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อจะรับใช้ประเทศ และชุมชนของตนเอง

ข้อมูลจากหนังสือคู่มือนักวิทยุสมัครเล่น

หนังสือคู่มือนักวิทยุสมัครเล่นขอขอบคุณที่มาจาก : www.hs8jyx.com

เสนอความคิดเห็น
รายละเอียด : *
Fun & Emotion Icon Click here for more.
ชื่อ : *
อีเมล์ :
* กรุณากรอกตัวเลขและตัวอักษรให้ถูกต้อง